bedoelde je ... ?

  • Sorry! We hebben geen antwoord voor je gevonden.

Staat je vraag er niet bij?  Neem dan contact met ons op.

contact

wat is invaren

Invaren is de term die wordt gebruikt voor het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving, naar een pensioen dat past binnen het nieuwe pensioenstelsel. Wijziging van de pensioenrechten en -aanspraken zijn nodig, omdat de reeds opgebouwde pensioenen vaak niet één-op-één zullen passen in de nieuwe regeling. Invaren gaat dus niet over de toekomstige opbouw, maar over de reeds opgebouwde aanspraken. De concept-Wet toekomst pensioenen noemt invaren “het al dan niet bij elkaar houden van bestaande en nieuwe pensioenaanspraken en pensioenrechten”.

Invaren van bestaande pensioenaanspraken is het uitgangspunt. En dat geldt ook voor Het nederlandse pensioenfonds. Hiervan kan alleen beargumenteerd worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een onevenredig ongunstig effect voor bepaalde groep belanghebbenden.

Invaren vindt, op verzoek van sociale partners, plaats via een interne collectieve waardeoverdracht, waarbij het individueel bezwaarrecht buiten werking wordt gesteld. De keuze voor invaren moet onderbouwd worden. Voor de beoordeling van de evenwichtigheid van het invaren wordt een handleiding opgesteld. Bij invaren kan aanwezig pensioenvermogen worden aangewend voor een eventuele vulling van de solidariteitsreserve of compensatiedepot.